Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Služeb města Pardubic a.s., pro nákup v internetovém obchodu epohreb.smp-pce.cz

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Služeb města Pardubic a.s., pro nákup v internetovém obchodu www.epohreb.smp-pce.cz (dále též: „VOP e-shop“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi objednatele a poskytovatelem prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele: www.epohreb.smp-pce.cz (dále též: „internetový obchod“).

2. Poskytovatelem je společnost Služby města Pardubic a.s., IČ: 252 62 572, se sídlem: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice. Kontaktní osobou poskytovatele je pověřený pracovník divize Pohřební služby a krematorium, adresa: Pod Břízkami 990, 530 02 Pardubice.

3.Objednatelem je osoba, která činí objednávku prostřednictvím internetového obchodu.

4. Službami se rozumí poskytnutí pohřebních služeb a dodání souvisejícího zboží podle nabídky poskytovatele uveřejněné na internetovém obchodu, k jejichž objednávce dojde prostřednictvím webového rozhraní obchodu, po vyplnění objednávkového formuláře objednatelem, a které spočívají zejména v převzetí těla zesnulého poskytovatelem, zpopelnění těla zesnulého (kremace), uložení popele do úřední urny a případně též v poskytnutí dalších služeb a dodání souvisejícího zboží dle nabídky poskytovatele a objednávky objednatele.

5. Místem poskytnutí služeb je krematorium v Pardubicích na adrese: Pod Břízkami 990, 530 02 Pardubice.

6. Smlouvou se rozumí smlouva o poskytnutí služeb podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7. Ustanovení VOP e-shop jsou nedílnou součástí smlouvy. Znění VOP e-shop může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčená práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP e-shop.

II. Prohlášení objednatele

1. Objednatel učiněním závazné objednávky potvrzuje, že se před jejím učiněním seznámil s VOP e-shop, že s těmito VOP e-shop souhlasí a akceptuje, že vztahy mezi objednatelem a poskytovatelem se řídí též těmito VOP e-shop, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2. Objednatel učiněním závazné objednávky nebo uzavřením smlouvy s poskytovatelem potvrzuje, že objednatel nebo osoba, pro kterou objednávku nebo smlouvu uzavírá, je osobou oprávněnou rozhodnout o pohřbu ve smyslu § 114 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zároveň že je též osobou oprávněnou lidské ostatky převzít ve smyslu § 92 odst. 2 téhož zákona v platném znění.

III. Sdělení před uzavřením smlouvy

1. Poskytovatel v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než objednatel učiní závaznou objednávku, sděluje tímto podle § 1811 občanského zákoníku, v platném znění, objednateli, následující informace:

a) Svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj:

Služby města Pardubic a.s.
IČ: 252 62 572
DIČ: CZ 25262572
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1527
Pevná linka: +420 466 768 245
Mobil: +420 777 783 160
Fax: +420 466 768 241
E-mail: pohrebnisluzby@smp-pce.cz

Korespondenční adresa:

Služby města Pardubic a.s.
divize Pohřební služby a krematorium
Pod Břízkami 990
530 02 Pardubice

b) Označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností:
Tyto údaje jsou uvedeny v nabídce poskytovatele a na dotaz konkretizovány pracovníkem poskytovatele.

c) Cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků:
Sjednané ceny jsou smluvní včetně zákonné sazby DPH, není-li v nabídce poskytovatele výslovně uvedeno, že cena je bez DPH.

d) Způsob platby a způsob dodání nebo plnění:
Daňový doklad - fakturu vystaví poskytovatel objednateli po uhrazení ceny za služby, a objednatel si jej spolu s dokladem o pohřbu převezme osobně, nebo jej poskytovatel doručí poštou na adresu objednatele.

e) Náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány:
Náklady na dodání jsou zahrnuty v ceně uvedené v nabídce poskytovatele.

f) Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv:
Tyto údaje jsou uvedeny v Reklamačním řádu, Pohřební služby a krematorium.

g) Údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou:
Závazky jsou sjednávány zpravidla na dobu určitou, a to do doby oboustranného splnění.

2. Poskytovatel v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než objednatel učiní závaznou objednávku, sděluje tímto podle § 1820 občanského zákoníku, v platném znění, objednateli, následující informace:

a) Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky).

b) Před započetím poskytování služeb poskytovatel požaduje zaplacení ceny za poskytnutí služeb. Poskytovatel začne s plněním objednaných služeb až po úplném zaplacení ceny.

c) Poskytovatel neuzavírá smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění.

d) Ceny za služby jsou na internetovém obchodu uváděny včetně DPH, včetně veškerých dalších případných poplatků stanovených zákonem.

e) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit lve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy za podmínek uvedených v občanském zákoníku (viz Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy podle nařízení vlády č. 363/2013 Sb. – viz článek VII. VOP e-shop) a za podmínek dále uvedených v těchto VOP e-shop.

f) Objednatel, který je spotřebitelem, může odstoupit od smlouvy na základě Vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy podle nařízení vlády č. 363/2013 Sb. – viz článek VIII. VOP e-shop.

g) Objednatel je povinen uhradit poskytovateli poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo. Poskytovatel je oprávněn započíst svůj nárok na úhradu poměrné části ceny vůči ceně zaplacené objednatelem; s tímto započtením objednatel souhlasí. Zbytek ceny poskytovatel vrátí objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne provedení započtení na účet objednatele, popř. poštovní poukázkou na adresu objednatele uvedenou v objednávce.

h) Poskytovatel tímto před uzavřením smlouvy sděluje, že objednatel nemá právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. a) občanského zákoníku, v platném znění). V případě, že objednatel požaduje termín obřadu či zpopelnění bez obřadu v době do 14 dnů od uzavření smlouvy, uděluje tím předchozí výslovný souhlas s tím, aby poskytovatel poskytnul služby a tyto služby splnil před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a objednatel v takovém případě nemá právo na odstoupení od výše uvedené smlouvy. Do lhůty podle předchozí věty se započítává doba od odeslání odstoupení od smlouvy do doručení odstoupení od smlouvy poskytovateli, odeslal-li je objednatel posledního dne lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3. S těmito výše uvedenými podmínkami byl objednatel seznámen v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než objednatel učiní závaznou objednávku, a souhlasí s nimi.

IV. Uzavření smlouvy

1. Smlouvu uzavře objednatel tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na internetovém obchodu tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku, vyplní požadované údaje a objednávku závazně potvrdí tím, že ji odešle způsobem vyžadovaným internetovým obchodem. Před potvrzením objednávky je objednatel povinen zkontrolovat veškeré údaje, které do objednávky vložil. Smlouva vzniká odesláním objednávky objednatelem a přijetím objednávky poskytovatelem. Uzavření smlouvy poskytovatel neprodleně potvrdí objednateli informativním e-mailem na objednatelem zadaný e-mail.

2. Není-li mezi účastníky sjednáno něco jiného, řídí se jejich vztahy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.

V. Další podmínky poskytnutí služby

1. Poskytovatel poskytne, dodá a obstará na základě smlouvy pohřební služby a dodá související zboží objednateli a objednatel se zavazuje za poskytnuté služby a dodané zboží zaplatit poskytovateli sjednanou cenu, ve lhůtách stanovených poskytovatelem, nejpozději však před datem obřadu či zpopelnění.

2. Termín obřadu či pohřbení bez obřadu může být s objednatelem sjednán dodatečně po přijetí objednávky. Objednatelem objednaný a poskytovatelem potvrzený termín obřadu je závazný a objednatel jej nemůže bez souhlasu poskytovatele měnit.

3. Podmínkou platnosti termínu obřadu či pohřbení bez obřadu je úplné zaplacení ceny za poskytnutí služeb a dodání zboží poskytovateli.

4. V případě nejasností může poskytovatel kontaktovat objednatele telefonicky, nebo e-mailem, s tím objednatel souhlasí.

5. Objednatel bere na vědomí, že nezaplacení ceny poskytovateli je podstatným porušením smlouvy, a poskytovatel je v takovém případě oprávněn:

a) odmítnout převzít tělo zesnulého,
b) neposkytovat jakoukoli službu,
c) odstoupit od smlouvy v případě prodlení se zaplacením delším než 30 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.

Stejně tak je poskytovatel oprávněn i v případě, že vzniknou pochybnosti o tom, kdo osobou oprávněnou rozhodnout o pohřbu.

6. Poskytovatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (specifické požadavky), požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky.

7. Daňový doklad - fakturu vystaví poskytovatel objednateli po uhrazení ceny za služby, a objednatel si jej spolu s dokladem o pohřbení převezme osobně, nebo jej poskytovatel doručí poštou na adresu objednatele.

8. Způsob přepravy zesnulého, jakož i druh pohřebního vozu určuje poskytovatel. Při přepravě zesnulého používá poskytovatel rakev dle objednávky od objednatele.

9. Urnu může vyzvednout pouze objednatel kremace, nebo jím zplnomocněná osoba na základě plné moci po předložení občanského průkazu a dokladu o zpopelnění. Urna je k dispozici do 10 dní od provedení zpopelnění. Datum zpopelnění je uveden na dokladu o zpopelnění, který objednatel obdrží  spolu s fakturou. Jestliže vzniknou pochybnosti o tom, kdo je osobou oprávněnou k vydání lidských ostatků, poskytovatel není povinen urnu vydat až do doby objasnění, kdo je osobou oprávněnou lidské ostatky převzít.

10. V případě nevyzvednutí urny objednatelem do konce následujícího měsíce po zpopelnění, bude objednateli účtován poplatek za úschovu urny dle platného ceníku poskytovatele. V případě nevyzvednutí urny do jednoho roku od zpopelnění, souhlasí objednatel s uložením urny vsypem do společného hrobu, bez možnosti pozdějšího vyzvednutí urny. Za výše uvedený  vsyp bude účtována  částka 2.000,- Kč s DPH za celý úkon, faktura bude zaslána na adresu objednatele. Objednatel s tímto postupem poskytovatele i se cenou za vsyp souhlasí.

11. Pokud si objednatel smuteční vazbu (vlastní i zakoupenou) neodnese z obřadní síně, je smuteční vazba zlikvidována pracovníky poskytovatele. Kontrola smuteční vazby je prováděna objednatelem na výzvu obřadníka před obřadem (jako průkazný materiál potom slouží fotodokumentace pořízená před obřadem).

12. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy či může zrušit objednávku v případech omylu v údajích uvedených ve své nabídce (zejména jde o omyly v rozsahu služeb, v předmětu zboží a v cenách za služby a zboží).

13. Jestliže vyjde najevo, že objednatel nebo osoba, pro kterou objednávku nebo smlouvu uzavírá, není osobou oprávněnou k vydání lidských ostatků nebo osobou oprávněnou rozhodnout o pohřbu, odpovídá objednatel poskytovateli i oprávněné (poškozené) osobě za veškerou škodu a jinou újmu tímto jednáním vzniklou. Objednatel je v takovém případě povinen uhradit poskytovateli veškeré služby, které poskytovatel v souladu s objednávkou nebo smlouvou poskytl, a uhradit veškerá plnění, zejména náhradu škody či jiné újmy, kterou byl poskytovatel nucen takto poškozené osobě zaplatit.

14. Poskytovatel je povinen se při plnění této smlouvy řídit zákony ČR, mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána, právními předpisy vydanými na základě zákona, nařízeními hygienické služby, provozním řádem a rozumnými pokyny objednatele.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy za podmínek uvedených v občanském zákoníku. Více je uvedeno v Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uvedeném v článku VII. VOP e-shop a za podmínek dále uvedených v těchto VOP e-shop.

2. Objednatel, který je spotřebitelem, může odstoupit od smlouvy na základě Formuláře pro odstoupení od smlouvy uvedeného v článku VIII. VOP e-shop.

3. Objednatel je povinen uhradit poskytovateli poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, jejichž plnění již začalo. Poskytovatel je oprávněn započíst svůj nárok na úhradu poměrné části ceny vůči ceně zaplacené objednatelem; s tímto započtením objednatel souhlasí. Zbytek ceny poskytovatel vrátí objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne provedení započtení na účet objednatele, popř. poštovní poukázkou na adresu objednatele uvedenou v objednávce.

4. Poskytovatel tímto před uzavřením smlouvy sděluje, že objednatel nemá právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. a) občanského zákoníku, v platném znění). V případě, že objednatel požaduje termín obřadu či zpopelnění bez obřadu v době do 14 dnů od uzavření smlouvy, uděluje tím předchozí výslovný souhlas s tím, aby poskytovatel poskytnul služby a tyto služby splnil před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a objednatel v takovém případě nemá právo na odstoupení od výše uvedené smlouvy. Do lhůty podle předchozí věty se započítává doba od odeslání odstoupení od smlouvy do doručení odstoupení od smlouvy poskytovateli, odeslal-li je objednatel posledního dne lhůty pro odstoupení od smlouvy.

VII. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

Pokud jste spotřebitelem, do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Nemáte právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. a) občanského zákoníku, v platném znění). V případě, že jste požádal o termín obřadu či zpopelnění bez obřadu v době do 14 dnů od uzavření smlouvy, udělil jste tím předchozí výslovný souhlas s tím, aby poskytovatel poskytnul služby a tyto služby splnil před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a v takovém případě nemáte právo na odstoupení od výše uvedené smlouvy. Do lhůty podle předchozí věty se započítává doba od odeslání odstoupení od smlouvy do doručení odstoupení od smlouvy poskytovateli, odeslal-li jste je posledního dne lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud jste spotřebitelem a odstoupíte od smlouvy (a máte-li na odstoupení od smlouvy právo), vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

VIII. Formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:     Služby města Pardubic a.s.
divize Pohřební služby a krematorium
Pod Břízkami 990
530 02 Pardubice
Fax: +420 466 768 241
E-mail: pohrebnisluzby@smp-pce.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb podle objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu.
Číslo objednávky: ………………………
Datum objednání: ………………………
Jméno a příjmení spotřebitele: ………………………
Adresa spotřebitele: ………………………
Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): ………………………
Datum:………………………

IX. Ochrana osobních údajů

1. Objednatel dává poskytovateli souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů o své osobě i osobních údajů o osobě zesnulého pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely plnění povinností poskytovatele podle obecně závazných právních předpisů.

2. Objednatel je povinen osobní údaje uvádět správně, pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o jejich změně.

3. Osobní údaje budou poskytovatelem zpracovány v elektronické i tištěné podobě, po dobu určitou s ohledem na charakter poskytnuté služby a vzhledem k povinnostem poskytovatele podle příslušných předpisů o archívnictví; s tímto objednatel souhlasí.

4. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním.

5. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

X. Odpovědnost za vady, reklamace

1. Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) upravuje Reklamační řád Služeb města Pardubic a.s., Pohřební služby a krematorium, který tvoří nedílnou součást těchto VOP e-shop. Záležitosti výše uvedeným reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP e-shop jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP e-shop.

2. Tyto VOP e-shop jsou k dispozici v sídle poskytovatele, v provozovně poskytovatele - divize Pohřební služby a krematorium na adrese: Pod Břízkami 990, 530 02 Pardubice, nebo elektronicky na stránkách internetového obchodu: www.epohreb.smp-pce.cz.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

 


V Pardubicích dne 31. 12. 2013


Ing. Lea Tomková
místopředsedkyně představenstva