Žádost o vdovský důchod

Žádost o vdovský důchod

Sociální dávka, na kterou Vám může vzniknout nárok, je vdovský či vdovecký důchod.

Žádost musí pozůstalý manžel(ka) uplatnit osobně na Správě důchodového zabezpečení, pod kterou spadá podle místa svého bydliště. Je ale potřeba splnit alespoň jednu z těchto podmínek:

Zesnulý pobíral starobní nebo invalidní důchod.
Ke dni smrti splnil potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod.
Smrt nastala následkem pracovního úrazu.

K přiznání důchodu postačí splnění jedné podmínky. Tím Vám vznikl nárok a vdovský či vdovecký důchod Vám bude vyplácet rok od smrti vašeho manžela nebo manželky.

Po roce můžete tento důchod pobírat i nadále, pokud opět splníte jednu z podmínek:

Pečujete o nezaopatřené dítě,
pečujete o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo IV,
pečujete o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s Vámi žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,
jste plně invalidní,
je Vám 55 let (u žen) nebo 58 let (u mužů).

Dalším z důchodů, na který Vám může vzniknout nárok, je sirotčí důchod. Ten Vám ale náleží pouze v případě, že jste v roli nezaopatřeného dítěte. Tedy maximálně do 26 let věku, pokud:

se soustavně připravujete na budoucí povolání,
se nemůžete soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo
nejste schopni vykonávat soustavnou výdělečnou činnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.